XDF西班牙语入门视频教程一月通网课资源下载

XDF西班牙语入门视频教程一月通网课资源下载

  • 如有个别资源下载失效等问题,请加站长微信给予补发处理---站长服务微信:(aixuel2)
  • 下载说明:支付担保,可放心下载。支付成功后,不要关闭页面,返回原课程页面会显示下载密码,点击下载即可
  • 最近更新2022年11月02日
VIP免费下载

课程简介

课程目录

XDF西班牙语入门一月通
├─ xindongfang播放器.rar
├─ 全能交际西班牙语 王钰 30.25课时
│ ├─ tol24.com01-1.swf
│ ├─ tol24.com01-3.swf
│ ├─ tol24.com01-4.swf
│ ├─ tol24.com02-1.swf
│ ├─ tol24.com02-2.swf
│ ├─ tol24.com02-3.swf
│ ├─ tol24.com02-4.swf
│ ├─ tol24.com03-2.swf
│ ├─ tol24.com03-3.swf
│ ├─ tol24.com03-4.swf
│ ├─ tol24.com04-3.swf
│ ├─ tol24.com04-4.swf
│ ├─ tol24.com05-2.swf
│ ├─ tol24.com05-4.swf
│ ├─ tol24.com06-1.swf
│ ├─ tol24.com06-4.swf
│ ├─ tol24.com07-1.swf
│ ├─ tol24.com07-2.swf
│ ├─ tol24.com07-3.swf
│ ├─ tol24.com08-1.swf
│ ├─ tol24.com08-3.swf
│ ├─ tol24.com08-4.swf
│ ├─ tol24.com09-1.swf
│ ├─ tol24.com09-2.swf
│ ├─ tol24.com09-3.swf
│ ├─ tol24.com10-1.swf
│ ├─ tol24.com10-3.swf
│ ├─ tol24.com10-4.swf
│ ├─ tol24.com11-1.swf
│ ├─ tol24.com11-2.swf
│ ├─ tol24.com11-3.swf
│ ├─ tol24.com11-4.swf
│ ├─ tol24.com12-1.swf
│ ├─ tol24.com12-2.swf
│ ├─ tol24.com12-3.swf
│ ├─ tol24.com12-4.swf
│ ├─ tol24.com13-1.swf
│ ├─ tol24.com13-4.swf
│ ├─ tol24.com14-1.swf
│ ├─ tol24.com14-2.swf
│ ├─ tol24.com14-3.swf
│ ├─ tol24.com14-4.swf
│ ├─ tol24.com15-1.swf
│ ├─ tol24.com15-2.swf
│ ├─ tol24.com15-4.swf
│ ├─ tol24.com16-2.swf
│ ├─ tol24.com16-3.swf
│ ├─ tol24.com16-4.swf
│ ├─ tol24.com17-1.swf
│ ├─ tol24.com17-2.swf
│ ├─ tol24.com17-3.swf
│ ├─ tol24.com17-4.swf
│ ├─ tol24.com18-1.swf
│ ├─ tol24.com18-2.swf
│ ├─ tol24.com18-3.swf
│ ├─ tol24.com18-4.swf
│ ├─ tol24.com19-1.swf
│ ├─ tol24.com19-2.swf
│ ├─ tol24.com19-3.swf
│ ├─ tol24.com19-4.swf
│ ├─ tol24.com20-1.swf
│ ├─ tol24.com20-2.swf
│ ├─ tol24.com20-3.swf
│ ├─ tol24.com20-4.swf
│ ├─ tol24.com21-1.swf
│ ├─ tol24.com21-2.swf
│ ├─ tol24.com21-3.swf
│ ├─ tol24.com21-4.swf
│ ├─ tol24.com22-2.swf
│ ├─ tol24.com22-3.swf
│ ├─ tol24.com22-4.swf
│ ├─ tol24.com23-1.swf
│ ├─ tol24.com23-2.swf
│ ├─ tol24.com23-3.swf
│ ├─ tol24.com23-4.swf
│ ├─ tol24.com24-1.swf
│ ├─ tol24.com24-2.swf
│ ├─ tol24.com24-3.swf
│ ├─ tol24.com25-1.swf
│ ├─ tol24.com25-2.swf
│ ├─ tol24.com25-3.swf
│ ├─ tol24.com26-1.swf
│ ├─ tol24.com26-2.swf
│ ├─ tol24.com26-3.swf
│ ├─ tol24.com26-4.swf
│ ├─ tol24.com27-1.swf
│ ├─ tol24.com27-2.swf
│ ├─ tol24.com27-3.swf
│ ├─ tol24.com27-4.swf
│ ├─ tol24.com28-2.swf
│ ├─ tol24.com28-3.swf
│ ├─ tol24.com29-1.swf
│ ├─ tol24.com29-3.swf
│ ├─ tol24.com30-1.swf
│ ├─ tol24.com30-2.swf
│ ├─ tol24.com30-3.swf
│ └─ tol24.com31-1.swf
├─ 实用西班牙语语法 卜珊 25.25课时
│ ├─ tol24.com01-1.swf
│ ├─ tol24.com01-3.swf
│ ├─ tol24.com01-4.swf
│ ├─ tol24.com02-1.swf
│ ├─ tol24.com02-2.swf
│ ├─ tol24.com02-3.swf
│ ├─ tol24.com02-4.swf
│ ├─ tol24.com03-1.swf
│ ├─ tol24.com03-2.swf
│ ├─ tol24.com03-3.swf
│ ├─ tol24.com03-4.swf
│ ├─ tol24.com04-1.swf
│ ├─ tol24.com04-2.swf
│ ├─ tol24.com04-4.swf
│ ├─ tol24.com05-1.swf
│ ├─ tol24.com05-3.swf
│ ├─ tol24.com05-4.swf
│ ├─ tol24.com06-3.swf
│ ├─ tol24.com07-1.swf
│ ├─ tol24.com07-3.swf
│ ├─ tol24.com08-1.swf
│ ├─ tol24.com08-2.swf
│ ├─ tol24.com08-3.swf
│ ├─ tol24.com09-2.swf
│ ├─ tol24.com09-4.swf
│ ├─ tol24.com10-1.swf
│ ├─ tol24.com10-2.swf
│ ├─ tol24.com10-3.swf
│ ├─ tol24.com10-4.swf
│ ├─ tol24.com11-1.swf
│ ├─ tol24.com11-2.swf
│ ├─ tol24.com11-3.swf
│ ├─ tol24.com11-4.swf
│ ├─ tol24.com12-2.swf
│ ├─ tol24.com12-3.swf
│ ├─ tol24.com12-4.swf
│ ├─ tol24.com13-1.swf
│ ├─ tol24.com13-2.swf
│ ├─ tol24.com13-3.swf
│ ├─ tol24.com13-4.swf
│ ├─ tol24.com14-2.swf
│ ├─ tol24.com14-4.swf
│ ├─ tol24.com15-1.swf
│ ├─ tol24.com15-2.swf
│ ├─ tol24.com15-3.swf
│ ├─ tol24.com15-4.swf
│ ├─ tol24.com16-1.swf
│ ├─ tol24.com16-2.swf
│ ├─ tol24.com17-1.swf
│ ├─ tol24.com17-2.swf
│ ├─ tol24.com17-3.swf
│ ├─ tol24.com17-4.swf
│ ├─ tol24.com18-1.swf
│ ├─ tol24.com18-2.swf
│ ├─ tol24.com18-3.swf
│ ├─ tol24.com18-4.swf
│ ├─ tol24.com19-1.swf
│ ├─ tol24.com19-2.swf
│ ├─ tol24.com19-3.swf
│ ├─ tol24.com19-4.swf
│ ├─ tol24.com20-3.swf
│ ├─ tol24.com20-4.swf
│ ├─ tol24.com21-1.swf
│ ├─ tol24.com21-2.swf
│ ├─ tol24.com22-1.swf
│ ├─ tol24.com22-3.swf
│ ├─ tol24.com23-1.swf
│ ├─ tol24.com23-2.swf
│ ├─ tol24.com24-2.swf
│ ├─ tol24.com24-3.swf
│ ├─ tol24.com24-4.swf
│ ├─ tol24.com25-1.swf
│ ├─ tol24.com25-2.swf
│ ├─ tol24.com25-3.swf
│ ├─ tol24.com25-4.swf
│ └─ tol24.com26-1.swf
├─ 标准西班牙语语音及常用单词 卜珊 5.0课时
│ ├─ tol24.com01-1.swf
│ ├─ tol24.com01-3.swf
│ ├─ tol24.com01-4.swf
│ ├─ tol24.com02-1.swf
│ ├─ tol24.com02-2.swf
│ ├─ tol24.com02-4.swf
│ ├─ tol24.com03-2.swf
│ ├─ tol24.com03-3.swf
│ ├─ tol24.com04-1.swf
│ ├─ tol24.com04-2.swf
│ ├─ tol24.com04-3.swf
│ ├─ tol24.com04-4.swf
│ ├─ tol24.com05-3.swf
│ └─ tol24.com05-4.swf
├─ 西班牙讲义.pdf
└─ 讲义
├─ FLASH电子书阅读器.exe
└─ 西班牙语讲义.swf

课程截图

由于内容过多,在此只能展示部分截图

分享到 :
相关推荐

俄语网课教程-电视俄语教学课程

课程名称:电视俄语教学课程课程目录电视俄语├─电视俄语1.flv├─电视[&hell...

韩语网课教程HJ-延世韩语教学课程大全

课程简介课程目录HJ-延世韩语├─延世大学韩语MP3│├─延世一│[…...

俄语网课教程零起点一秒说俄语(俄语发音-交易口语-生活俄语)

课程简介课程目录零起点一秒说俄语├─第一章俄语发音│├─02.mp3[&hellip...

西班牙语视频教程入门+讲义

课程简介课程目录西班牙语├─下载说明.txt├─更多资源请查看.png[&helli...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注